Tesla Internetde iň meşhur marka boldy

Tesla Internetde iň meşhur marka boldy

Amerikan konserni Tesla sosial ulgamlarda iň köp gürrüňi edilýän marka boldy. Bu brend, köplenç, Twitterde we Redditde maslahatlaşylýar. Bu barada car.ru habar berýär.

Sürüjiler amerikan kompaniýasy bilen bagly öz pikirlerini aýdýarlar, çykarylýan elektrokarlaryň üstünlikli taraplaryny belläp, ulanylyş wagtynda ýüze çykýan meseleleri ara alyp maslahatlaşýarlar.
Şu ýylyň ýanwar aýyndan bäri Tesla Internetdäki 461 200 “diskussiýada” agzaldy. Bu geçen ýylky netijeden 130% köpdür. Brend Tesla-nyň Hertz kompaniýasyna 100 000 elektrokar geçirjekdigi belli bolandan soň, meşhurlygyň iň ýokary derejesini gazanmagy başardy.
Meşhurlyk boýunça ikinji orunda Ýaponiýanyň Toyota brendi ýerleşýär, üçlügi Mercedes-Benz jemleýär. Geçen on aýda olar, degişlilikde, 143 400 we 137 000 gezek ara alnyp maslahatlaşyldy.
Iň meşhurlaryň sanawyna giren ähli konsernler dünýä bazarynda yzygiderli täze önümleri hödürlemäge we çykarylýan ulag serişdeleriniň soňundan Internetde öz pikirleri bilen paýlaşýan alyjylaryň göwnünden turmagy üçin ähli zady etmäge çalyşýarlar.