Berdimuhamedow we egindeşleri Olimpiýa şäherçesinde sport bilen meşgullandylar

Berdimuhamedow we egindeşleri Olimpiýa şäherçesinde sport bilen meşgullandylar

20-nji noýabrda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow säher bilen irki bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi hem-de paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçesinde bolup, egindeşleri bilen sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullandy.

Türkmen Lideri şäherçäniň sport toplumynda oturdylan enjamlaryň birnäçesinde bedenterbiýe maşklaryny ýerine ýetirdi.
Soňra türkmen Lideri Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasarlary hem-de harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşçylary bilen bilelikde sportuň dürli görnüşleri bilen meşgullandy.
Döwlet Baştutany özboluşly sport toplumly, Merkezi Aziýada deňi-taýy bolmadyk Olimpiýa şäherçesiniň desgalarynyň mümkinçiliklerinden netijeli peýdalanmagyň ähmiýetlidigini belleýär. Halkara ölçeglere doly laýyk gelýän toplumyň ähli desgalarynda dürli derejedäki ýaryşlary, şol sanda türgenleşikleri we köpçülikleýin medeni çäreleri geçirmäge zerur şertler bar.