BMG: Madagaskarda 1,3 mln adam açlyk çekýär

BMG: Madagaskarda 1,3 mln adam açlyk çekýär

Madagaskar adasynda adatdan daşary gurakçylyk sebäpli azyndan 1,3 mln adam açlykdan ejir çekýär. Adamlar kaktuslar we çekirtgeler bilen iýmitlenýärler. Bu barada BMG-niň Madagaskar üçin ynsanperwer kömeginiň utgaşdyryjysy Issa Sanogo aýtdy. Muny Day.Az ýetirýär. 

“Men halkara jemgyýetçiligini klimat çökgünliginiň esasy kynçylygyna sezewar bolan Madagaskaryň ýaşaýjylary bilen raýdaşlyk görkezmäge, ynsanperwer betbagtçylygynyň öňüni almak üçin maliýe kömegini bermäge çagyrýaryn” – diýip, Sanogo aýtdy.

Utgaşdyryjynyň aýtmagyna görä, soňky 40 ýylda çäge tupanlary we zyýanly mör-möjekleriň çozuşy bilen utgaşan güýçli gurakçylygyň netijeleri adanyň günortadaky ýaşaýjylaryna eýýäm azyndan üç ýyl bäri öz iýmit önümlerini ösdürip ýetişdirmäge mümkinçilik bermeýär.

Gurakçylygyň netijesinde 1,3 milliondan gowrak adam güýçli açlyk, şol sanda 30 müň töweregi adam jana howp salýan şertler bilen ýüzbe-ýüz boldy. 

“Aýallar, çagalar, maşgalalar bu gurakçylykdan halas galmak üçin kaktus ýa-da çekirtge iýýärler, ýarym milliondan gowrak çaga doýmazlykdan ejir çekýär. Bu hadysa klimatyň üýtgemegine sähel gatnaşýan ýurtda we sebitde bolup geçýär” – diýip, ol aýtdy.

Käbir maşgalalar “biraz wagta ýetjek az mukdarda iýmit satyn almak üçin pitä we saja çenli şahsy emläkleriniň hemmesini satmaly boldular” diýip, Sanogo aýtdy we dünýäniň bu maşgalalara kömek etmek üçin häzirden hereket etmelidigini sözüniň üstüne goşdy.