Dünýäniň iň iri polat eredijisi planetany halas etmek kararyna geldi

Dünýäniň iň iri polat eredijisi planetany halas etmek kararyna geldi

Dünýäde iň iri polat erediji hasaplanýan Hytaýyň China Baowu Steel Group kompaniýasy daşky gurşawa zyýanly maddalaryň zyňylmagyny azaltmak arkaly planetany halas etmek boýunça meýilnamany düzdi. Bu barada, Day.Az-yň ýetirmegine görä, Bloomberg agentligi habar berýär.

Iň iri polat öndürijisi önümçiligi dekarbonlaşdyrmak boýunça (uglerod zyňyndylaryny azaltmak) meýilnamany neşir etdi. Ol alty punkty öz içine alýar: bar bolan domna sehleriniň energetika netijeliligini ýokarlandyrmak, domna peçleri tarapyndan uglerod zyňyndylarynyň intensiwligini 30 göterim azaltmak, wodorody ýangyç hökmünde ulanmak bilen polat öndürmek, elektrik duga peçlerini kämilleşdirmek, gaýtadan işlenen poladyň ulanylyşyny ýokarlandyrmak we önümçilikde uglerody tutmak tehnologiýasyny işläp düzmek. 

Hytaýyň polat öndürijisi az uglerodly metallurgiýa pudagyndaky gözlegler üçin her ýyl 35 mln ýuan (takmynan, 5,5 mln dollar) sarp etjek gaznany hem döretmek kararyna geldi. Şeýle-de, metallurgiýa sektorlary tarapyndan döredilýän bug gazlarynyň zyňyndylaryny azaltmak üçin 62 zawodyň we kärhananyň arasynda birleşik döretmek meýilleşdirilýär. Öň, kompaniýa zyňyndylaryň iň ýokary derejesine 2023-nji ýylda ýetjekdigini, şondan soň 2050-nji ýyla çenli uglerod bitaraplygyna geçjekdigini habar berdi.

China Baowu Steel Group wodorodyň ýangyç hökmünde ulanylmagynyň kärnalary dekarbonlaşdyrmak üçin esasy elementdigini belleýär. 

Tutuş dünýäde kärhanalaryň dekarbonlaşdyrma prosesi düýpli päsgelçilikler bilen ýüzbe-ýüz bolýar. Hünärmenler adaty energiýa çeşmeleriniň, mysal üçin, nebitiň we gazyň ýene uzak ýyllaryň dowamynda global energiýa ulgamynyň bir bölegi bolup galjakdygyny bellediler. Ýagny, Britaniýanyň BP nebitgaz kompaniýasynyň baş direktory Bernard Luniniň aýtmagyna görä, gaýtadan dikeldilýän energiýa çeşmelerine geçmek üçin işjeň tagallalaryň alnyp barylýandygyna garamazdan, geljekde uglewodorodlar möhüm rol oýnamagyny dowam etdirer. Onuň pikiriçe, şeýle ýagdaýda iň gowusy, uglerod zyňyndylaryny azaltmak üçin gazylyp alynýan ýangyjyň çykarylmagyny we gaýtadan işlenmegini deňagramlaşdyrmakdyr.