Türkmenistan BMG-niň bosgunlar boýunça ýöriteleşdirilen düzümi bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

Türkmenistan BMG-niň bosgunlar boýunça ýöriteleşdirilen düzümi bilen hyzmatdaşlygy giňeldýär

19-njy noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýewiň BMG-niň Bosgunlaryň işi baradaky Ýokary komissarynyň Müdirliginiň (BMG BÝKM) Merkezi Aziýa boýunça sebitleýin wekili Hans Fridrih Şodder bilen göni wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygy geçirildi.

Duşuşygyň barşynda 2021-nji ýylyň dowamynda ýerine ýetirilen bilelikdäki işlere gysgaça syn berildi, şeýle-de öň gazanylan ylalaşyklaryň durmuşa geçirilişiniň depginine garaldy. 

TDIM-niň Metbugat gullugynyň habar berşi ýaly, Türkmenistanda raýatsyzlygyň soňuna çykmak boýunça 2019-2024-nji ýyllar üçin hereketleriň Milli meýilnamasy üstünlikli durmuşa geçirilýär. Şu nukdaýnazardan, Türkmenistanyň raýatsyzlygyň aradan aýrylmagy ugrundaky anyk hereketleri BMG BÝKM-niň 2014-2024-nji ýyllar üçin raýatsyzlygyň soňuna çykylmagy boýunça on ýyllyk «I BELONG» global kampaniýasynyň çäklerindäki çagyryşyna doly laýyk gelýär.

Türkmen tarapy BMG BÝKM-niň wekilini 2021-nji ýylyň 12-nji dekabrynda Aşgabatda Halkara Bitaraplyk gününiň dabaralandyrylmagyna bagyşlanyp geçiriljek parahatçylyk we ynanyşmak forumyna gatnaşmaga çagyrdy.