Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Halkara gidrologiýa maksatnamasynyň Hökümetara geňeşiniň agzalygyna saýlandy

Türkmenistan ÝUNESKO-nyň Halkara gidrologiýa maksatnamasynyň Hökümetara geňeşiniň agzalygyna saýlandy

Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasynyň Bilim, ylym we medeniýet boýunça guramasynyň (ÝUNESKO) Halkara gidrologiýa maksatnamasynyň Hökümetara geňeşiniň agzalygyna 2021-2025-nji ýyllar döwri üçin saýlanyldy. Degişli çözgüt ÝUNESKO-nyň 2021-nji ýylyň 18-nji noýabrynda Baş Konferensiýasynyň 41-nji mejlisinde kabul edildi diýip, Türkmenistanyň DIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Halkara gidrologiýa maksatnamasynyň maksady gidrologiýa ulgamynda bilimi ösdürmäge we çuňlaşdyrmaga, bu ugurda häzirkizaman tilsimatlara we çemeleşmelere, şeýle hem ýerýüzüniň suw serişdelerinden rejeli peýdalanmak boýunça netijeli strategiýa we syýasata ýardam bermekden ybarat bolup durýar. Hökümetara geňeşiniň çäklerine gidrologiýa maksatnamalaryny meýilleşdirmek, onuň ileri tutulýan ugurlaryny kesgitlemek, şeýle-de bu ugurda halkara hyzmatdaşlygy utgaşdyrmak ýaly meseleleri öz içine alýar.

Türkmenistanyň ÝUNESKO-nyň Halkara gidrologiýa maksatnamasynyň Hökümetara geňeşiniň agzalygyna saýlanylmagy döwlet tarapyndan durmuşa geçirilýän ekologiýa we suw diplomatiýasy bilen sazlaşykly utgaşýan suw serişdelerinden netijeli peýdalanmak boýunça halkara we sebit hereketlerine işjeň gatnaşmak babatda ýurduň tagallalarynyň ýene bir aýdyň tassyknamasydyr.