Özbegistanly dellek Ginnesiň rekordyny goýdy

Özbegistanly dellek Ginnesiň rekordyny goýdy

Meşhur özbegistanly dellek Şuhrat Ismatillaýew 10 sagadyň dowamynda 110 adamyň saçyny deňländen soň Ginnesiň rekordlar kitabyna girdi. Rekord üçin 100 adamyň saçyna timar bermelidi, ýöne Ismatillaýew başlangyç meýilnamany artygy bilen ýerine ýetirdi.

Şuhrat Ismatillaýewiň Sputnik agentligi bilen söhbetdeşlikde aýdyşyna görä, 10 sagadyň dowamynda onuň özi we kömekçileri diňe aýak üstünde boldular we maksimum bir stakan suw içdiler.

“Saklan!” duýduryşyndan soň meniň aýaklarym agyryp başlady, galan ähli zat häzirlikçe gowy. Iş wagtynda men 100 gram suw içdim. Iýmit barada hatda pikirem etmedim. Şu gün men düýşümde-de saç deňlemegi dowam etdirerin, ýöne birnäçe günläp men hiç kimiň saçyny islendik pul üçin timarlamaryn” – diýip, Şuhrat degişmek bilen belledi.

Ol proses wagtynda goldaw berenleriň ählisine minnetdarlyk bildirdi we şunuň bilen saklanmajakdygyna wada berdi.

“Bularyň ählisini men ene-atamyň, dostlarymyň we ýurdumyň maňa buýsanmagy üçin edýärin. Men şunuň bilen saklanmak islemeýärin – indiki ädim dünýä çempionaty bolar” – diýip, Şuhrat aýtdy.