Raşid Meredow Stambulda Türki geňeşe agza ýurtlardaky kärdeşleri bilen duşuşdy

Raşid Meredow Stambulda Türki geňeşe agza ýurtlardaky kärdeşleri bilen duşuşdy

11-nji noýabrda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredow Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň daşary işler ministrleriniň sekizinji mejlisine gatnaşdy. Onuň dowamynda döwlet Baştutanlarynyň nobatdaky ýokary derejeli sammitiniň wajyp meseleleri, şeýle-de türki dilli döwletleriň ähmiýetli mümkinçilikleriniň netijeli ulanylmagy arkaly köptaraplaýyn gatnaşyklary ösdürmegiň derwaýys ugurlary ara alnyp maslahatlaşyldy.

TDIM-niň internet saýtynda bellenilişi ýaly, öz çykyşynda R.Meredow geňeşe gatnaşyjy ýurtlaryň daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylaryna minnetdarlyk bildirmek bilen, Türkmenistanyň Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine synçy döwlet bolmagy babatdaky başlangyjynyň goldanylmagynyň aýratyn ähmiýete eýedigini beýan etdi.

Ministr Türkmenistanyň özüniň Bitaraplyk hukuk derejesinden ugur almak arkaly halkara parahatçylygyň, ählumumy howpsuzlygyň we durnukly ösüşiň goldanmagy we berkidilmegi babatdaky tagallalaryň birleşdirilmegini geňeşiň işine gatnaşmagynyň ileri tutulýan ugurlarynyň hatarynda öňe çykarýandygyny belledi. Bu ugurda ykdysadyýet, senagat, energetika, ulag we ekologiya ugurlaryndaky işjeň gatnaşyklar türki dilli döwletleriň toplumlaýyn mümkinçiliklerini netijeli ulanmak boýunça strategik wezipeleriň biri hökmünde öňe çykaryldy.

Şeýle-de saparyň çäklerinde Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Türkiýe Respublikasynyň daşary işler ministri Mewlüt Çawuşogly bilen ikitaraplaýyn duşuşygy geçirildi.