Türkmenistanyň we Awstriýanyň baş diplomatlary owgan meselesini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň we Awstriýanyň baş diplomatlary owgan meselesini maslahatlaşdylar

Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň türkmen paýtagtyna iş sapary bilen gelen Awstriýa Respublikasynyň Ýewropa we halkara işler boýunça federal ministri Mihael Linhart bilen duşuşygy geçirildi. Onda daşary syýasat edaralarynyň ýolbaşçylary ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň esasy ugurlaryna seredip geçdiler, şeýle-de halkara gün tertibiniň derwaýys meseleleri boýunça pikir alyşdylar.

Iki ýurduň döwlet hem-de hususy düzümleriniň işjeň gatnaşmagynda energetika, ulag, söwda, ykdysadyýet, saglygy goraýyş, bilim, ylym we medeniýet ulgamlaryndaky özara hereketleriň has-da ýygjamlaşdyrylmagynyň derwaýyslygy nygtaldy. Şunlukda, 2022-nji ýylyň birinji ýarymýyllygynda Bilelikdäki türkmen-awstriýa toparynyň nobatdaky 11-nji mejlisiniň geçirilmegi hem teklip edildi.

Howpsuzlygyň pugtalandyrylmagy, durnukly ösüşiň üpjün edilmegi babatynda sebitleýin gatnaşyklaryň derwaýyslygyna üns çekmek bilen, ministrler owgan meselesiniň parahatçylykly hem-de ynsanperwerlik ugry boýunça kadalaşdyrylmagynda halkara bileleşigiň tagallalarynyň mundan beýläk-de ýygjam utgaşdyrylmagynyň zerurlygyny aýratyn bellediler.