Çehiýada ýangyny söndürmegiň täze usuly görkezildi

Çehiýada ýangyny söndürmegiň täze usuly görkezildi

Çehiýanyň Brandis-nad-Labem-Stara-Boleslaw şäherinde ýangyny söndürmek üçin sürüjisiz uçýan täze enjam synag edildi. Synag wagtynda inženerler sürüjisiz uçýan enjamy ýanyp duran taşlandy binada synagdan geçirdiler. Bu barada Çehiýanyň Pragadaky tehniki uniwersitetine salgylanyp, vokrugsveta.ru habar berdi.

DOFEC (Discharging Of Fire Extinguishing Capsules) diýlip atlandyrylýan sürüjisiz uçýan enjam belent we köp gatly binalarda ýangyny söndürmek üçin niýetlenilip döredildi. Ol ýangynyň dörän ýerini tapmak üçin bortdaky datçiklerden, infragyzyl kameradan we emeli intellektden peýdalanýar.

Şondan soň ol içi ýylylygy siňdirýän we ýangynyň güýjüni peseldýän maddaly ýarym kilogramlyk kapsulany atýar. Munuň özi ýangyn söndürijilere adamlary ýanýan binadan alyp çykmak üçin has köp wagt berip biler.