Dana Uaýt Çimaýew-Diaz söweşini guramak isleýär

Dana Uaýt Çimaýew-Diaz söweşini guramak isleýär

UFC-iň başlygy Dana Uaýt şwesiýaly Hamzat Çimaýewiň indiki bäsdeşi barada teswir berdi. Bu barada betonmobile.ru ýazdy.

30-njy oktýabrda Abu-Dabide geçirilen UFC 267-de Çimaýew garaşylmadyk çaltlykda ýarym agyr agramda 11-nji ýerde durýan Li Jinliangy ýeňdi. Hamzat eýýäm birinji raundda demikdiriji emel bilen hytaýly garşydaşyny boýun egdirdi.

“UFC-niň ilkinji dört söweşinde onuň edenini edip bilen başga bir söweşijini görmedim. Hiç kimem gören däldir. Ine, size ýene bir hakykat - sosial media toparymyz UFC 267-de onuň gözenege girişini Instagram-da göni ýaýlymda görkezdi we bu taryhymyzda iň köp syn edilen tomaşa boldy. Naýt Diaz bilen söweşmi? Biz onuň bilen Çimaýew bilen söweşmek barada gürleşeris. Eger razy bolsa, men bu söweşe 100 göterim taýyn"-diýip, Uaýt belledi.

Naýt Diaz soňky söweşini şu ýylyň iýun aýynda geçirdi we eminleriň karary bilen Leon Eduarddan ýeňildi.