Berdimuhamedow: «Içerki bazarlar ýerli önümler bilen doly üpjün edilmelidir»

Berdimuhamedow: «Içerki bazarlar ýerli önümler bilen doly üpjün edilmelidir»

Hökümetiň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisiniň dowamynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýerler E.Orazgeldiýewe we Ç.Gylyjowa daşary ýurtlardan getirilýän gök önümleriň ornuny tutýan önümleri öndürmek meselelerini içgin öwrenmegi tabşyryp, munuň üçin ýurdumyzda ähli mümkinçilikleriň bardygyny belledi.

Döwlet Baştutany ýerleriň bölünip berlişini çaltlandyrmak bilen bagly meselä hem ünsi çekdi. Gök-bakja önümleriniň, ýeralmanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak üçin bu ekinleriň ekilýän meýdanlary köpeldilmelidir. Bu önümleriň öndürilýän möçberini artdyrmak hem-de oba hojalyk önümleriniň daşyndan getirilişini azaltmak boýunça zerur işler geçirilmelidir.

Türkmen Lideri şeýle hem içerki bazarlarymyzyň özümizde öndürilýän önümler bilen doly üpjün edilmelidigini aýratyn nygtady.