Berdimuhamedow: «Içerki bazarlar ýerli önümler bilen doly üpjün edilmelidir»

  • 07.11.2021 00:02
  • 17260
Berdimuhamedow: «Içerki bazarlar ýerli önümler bilen doly üpjün edilmelidir»

Hökümetiň sanly ulgam arkaly geçirilen mejlisiniň dowamynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow wise-premýerler E.Orazgeldiýewe we Ç.Gylyjowa daşary ýurtlardan getirilýän gök önümleriň ornuny tutýan önümleri öndürmek meselelerini içgin öwrenmegi tabşyryp, munuň üçin ýurdumyzda ähli mümkinçilikleriň bardygyny belledi.

Döwlet Baştutany ýerleriň bölünip berlişini çaltlandyrmak bilen bagly meselä hem ünsi çekdi. Gök-bakja önümleriniň, ýeralmanyň we beýleki oba hojalyk ekinleriniň öndürilýän mukdaryny artdyrmak üçin bu ekinleriň ekilýän meýdanlary köpeldilmelidir. Bu önümleriň öndürilýän möçberini artdyrmak hem-de oba hojalyk önümleriniň daşyndan getirilişini azaltmak boýunça zerur işler geçirilmelidir.

Türkmen Lideri şeýle hem içerki bazarlarymyzyň özümizde öndürilýän önümler bilen doly üpjün edilmelidigini aýratyn nygtady.


şu gün 17:02
44

Moskwada Türkmenistanyň we Russiýa Federasiýasynyň DIM-iniň ýolbaşçylary duşuşar

6-njy dekabrda Russiýa Federasiýasynyň paýtagtynda Russiýa Federasiýasynyň daşary işler ministri Sergeý Lawrow türkmen kärdeşi Raşid Meredowy kabul eder. Russiýanyň daşary syýasat edarasynyň resmi wekili Mariýa...

şu gün 16:26
97

Türkmenistan 2022-nji ýylda Gazagystan bilen haryt dolanyşygyny 130% artdyrdy

Türkmenistan bilen Gazagystanyň özara haryt dolanyşygy 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende şu ýylyň ýanwar-sentýabr aýlarynda 128,1% artyp, 328,2 mln dollara barabar boldy. Finpom.kz portalynyň habar...

şu gün 08:55
2492

Serdar Berdimuhamedow Eýranyň energetika ministrini kabul etdi

30-njy noýabrda Prezident Serdar Berdimuhamedow Eýran Yslam Respublikasynyň energetika ministri Ali Akbar Mehrabiany kabul etdi. Duşuşygyň dowamynda ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy ösdürmegiň geljekki ugurlary ara...

29.11.2022 16:22
15288

Ilham Aliýew Türkmenistanyň wise-premýeri Batyr Atdaýewi kabul etdi

29-njy noýabrda Azerbaýjanyň Prezidenti Ilham Aliýew Türkmenistanyň söwda toplumy boýunça wise-premýeri Batyr Atdaýewiň ýolbaşçylygyndaky wekiliýeti kabul etdi. Duşuşygyň barşynda Batyr Atdaýew Ilham Aliýewe Türkmenistanyň...