Türkmen Lideri dünýädäki ýaramaz ýagdaýlaryň ykdysadyýete täsirini öwrenmegi tabşyrdy

Türkmen Lideri dünýädäki ýaramaz ýagdaýlaryň ykdysadyýete täsirini öwrenmegi tabşyrdy

5-nji noýabrda şu ýylyň 10 aýynda Hökümetiň alyp baran işleriniň jemleri jemini jemlemek boýunça geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde türkmen Lideri wise-premýer Serdar Berdimuhamedowa milli ykdysadyýeti ösdürmek bilen bagly anyk tabşyryklary berdi.

Döwlet Baştutany wise-premýere gurluşyk we nebitgaz toplumyna degişli edaralaryň işini güýçlendirmek üçin bu pudaklaryň işgärleri bilen maslahat geçirmegi tabşyrdy hem-de gysga we orta möhletli döwürlerde dünýä ykdysadyýetindäki ýaramaz ýagdaýlaryň ýurdumyzyň ykdysadyýetine ýetirýän täsirini azaltmaga mümkinçilik berýän ýagdaýlary öwrenmegiň zerurdygyna ünsi çekdi.

Häzirki döwürde Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň ähli orunbasarlary bilen bilelikde, geljek ýylda ýurdumyzy ykdysady taýdan ösdürmegiň maksatnamasyny taýýarlamagy çaltlandyrmak öňde durýan ilkinji nobatdaky wezipe bolup durýar. Her bir ministrligiň we pudaklaýyn dolandyryş edarasynyň 2022-nji ýylda ýerine ýetirmeli işleriniň anyk meýilnamasy bolmalydyr. Gurluşyk maksatnamasyna aýratyn üns bermeli diýip, türkmen Lideri belledi.