Türkmenistan Türki geňeşiň Stambuldaky sammitine gatnaşar

Türkmenistan Türki geňeşiň Stambuldaky sammitine gatnaşar

Hökümetiň 5-nji noýabrda geçirilen mejlisiniň dowamynda Türkmenistanyň daşary syýasat ugry boýunça amala aşyrylýan işler, şeýle-de ýylyň ahyryna çenli meýilleşdirilen halkara çärelere, daşary ýurtlaryň döwlet Baştutanlarynyň saparlaryna, Halkara Bitaraplyk gününe görülýän taýýarlyklar barada aýdyldy.

Hususan-da, türkmen Lideri Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitini geçirmäge, şeýle-de Türkmenistanyň Türkiýe Respublikasynda boljak Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň sammitine gatnaşmagyna görülýän taýýarlyk bilen bagly meselelere seretdi.

TmCars.info-nyň ozal habar berşi ýaly, Türkmenistan şu ýylyň 12-nji noýabrynda Türki geňeşiň Stambul şäherinde geçiriljek VIII sammitiniň dowamynda resmi taýdan bu guramanyň synçysy derejesine kabul ediler. Türki geňeşde şu ýyl başlyklyk edýän ýurt hökmünde Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti hem golaýda türkmen Liderine ýollan hatynda guramanyň agza döwletleriň ählisiniň Türkmenistana bu düzümde synçy derejesiniň berilmegini biragyzdan goldandygyny mälim edipdi.