Türkmenistan Türki geňeşiň Stambuldaky sammitine synçy derejesinde gatnaşmaga çagyryldy

Türkmenistan Türki geňeşiň Stambuldaky sammitine synçy derejesinde gatnaşmaga çagyryldy

Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti türkmen Liderine hat ýollady. Onda Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşine agza döwletleriň ählisiniň Türkmenistana bu düzümde synçy derejesiniň berilmegini biragyzdan goldandygy mälim edilýär. Ýeri gelende bellesek, Azerbaýjan şu ýyl Türki geňeşde başlyklyk edýär.

«Biz mundan beýläk-de Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygymyzy hemmetaraplaýyn giňeltmäge berk ygrarlydyrys» diýip, Azerbaýjanyň Prezidenti Türkmenistanyň Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşinde synçy derejesini almak baradaky çözgüdine örän şatdygyny mälim edýär.

Hatda: «Başlyklyk edýän ýurt hökmünde Azerbaýjan Siziň ýüzlenmäňizi geňeşe agza döwletlere iberdi. Agza döwletleriň ählisiniň Türkmenistana Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşde synçy derejesiniň berilmegini biragyzdan goldandygyny tüýs ýürekden kanagatlanma bilen bellemek isleýärin. Biz dostlukly we doganlyk Türkmenistanyň Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň Stambulda geçiriljek VIII sammitine synçy döwlet hökmünde gatnaşmagyna örän şat bolarys» diýlip beýan edilýär.