Türkmenistan adam hukuklaryny goramakda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýär

Türkmenistan adam hukuklaryny goramakda hyzmatdaşlygy işjeňleşdirýär

3-nji noýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa üçin sebitleýin wekili Rişard Komenda bilen wideoaragatnaşyk arkaly duşuşygynda Türkmenistanyň BMG-niň adam hukuklary boýunça ýöriteleşdirilen düzümleri bilen özara hereketlerini has-da ösdürmegiň meseleleri ara alnyp maslahatlaşyldy.

Türkmenistanyň Hökümetiniň Halkara Zähmet Guramasy bilen bilelikdäki taslamalaryň utgaşdyrylmagy, şeýle-de guramanyň bilermenleriniň Türkmenistana saparynyň guralmagy boýunça yzygiderli gatnaşyklary hem bellenildi. 

Gepleşikleriň çäklerinde BMG-niň Adam hukuklary baradaky Ýokary komissarynyň müdirliginiň Merkezi Aziýa üçin sebitleýin edarasyna BMG-niň adam hukuklary boýunça taslamalarynyň gurmuşa geçirilmeginde tehniki kömegiň berilmegi we işleriň utgaşdyrylmagy bilen bagly bolan duşuşyklaryň guralmagy hem-de geçirilmegi babatynda beren goldawy üçin minnetdarlyk bildirildi.