Burak Özçiwit gurluşyk kompaniýasy bilen 5 million liralyk şertnama baglaşdy

Burak Özçiwit gurluşyk kompaniýasy bilen 5 million liralyk şertnama baglaşdy

Belli türk aktýory Burak Özçiwit gurluşyk kompaniýalarynyň biri bilen hyzmatdaşlyk boýunça 5 million liralyk şertnama baglaşdy. Bu barada rusturkey.com habar berdi.

Habar berilmegine görä, bu kompaniýa eýýäm birnäçe wagt bäri gozgalmaýan emläk bazarynda özüni gowy tarapdan görkezip gelýär. Gol çekilen şertnama laýyklykda, Burak bir ýyllap bu kompaniýa wekilçilik eder.

Häzirki wagtda Burak Özçiwit özüniň aktýorlyk karýerasynyň çürbaşynda hasaplanýar. Ol şu günler dowam edýän “Döreýiş. Osman” atly dünýä belli taryhy serialda baş keşbi janlandyrýar. Serial türkmenistanlylaryň arasynda hem giň meşhurlykdan peýdalanýar. Häzirki wagta çenli bu serial dünýäniň 46 ýurduna satyldy, şonuň netijesinde bolsa Burakyň şöhraty has-da artdy. Öz keşbini ussatlyk bilen ýerine ýetirýän aktýor, tankytçylaryň köpüsiniň pikiriçe, her möwsüm kämilleşýär.