Kasym-Žomart Tokaýew döwlet sapary bilen Aşgabada geldi

Kasym-Žomart Tokaýew döwlet sapary bilen Aşgabada geldi

24-nji oktýabrda Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti Kasym-Žomart Tokaýew döwlet sapary bilen Aşgabada geldi. Bu barada gazak Lideriniň metbugat sekretary Berik Uali öz Facebook sahypasynda habar berdi.

Habarda bellenilişi ýaly, Tokaýew  Prezident Gurbanguly Berdimuhamedowyň çakylygy boýunça Türkmenistanda iki günlük döwlet saparynda bolýar. Saparyň maksatnamasynda ikiçäk we giňişleýin düzümdäki gepleşikleri geçirmek göz öňünde tutuldy. Taraplar türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň häzirki ýagdaýyna we geljekki mümkinçiliklerine, şeýle-de sebit we halkara gün tertibiniň meselelerine serederler.

Ýeri gelende bellesek, Türkmenistan bilen Gazagystan Respublikasynyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklar 1992-nji ýylyň 5-nji oktýabrynda ýola goýuldy. Geçen ýyllaryň dowamynda goňşy döwletler özara gyzyklanma bildirilýän ugurlaryň ählisi boýunça giň gerimli özara hereketleriň oňyn tejribesini topladylar. Bu gün döwletara, hökümetara we pudagara derejede gol çekilen hem-de derwaýys ugurlaryň uly toplumyny öz içine alýan ikitaraplaýyn resminamalaryň 120-si türkmen-gazak hyzmatdaşlygynyň şertnama-hukuk binýadyny emele getirýär.

Kasym-Žomart Tokaýew şu ýylyň 6-njy awgustynda Awazada geçirilen Merkezi Aziýanyň döwlet Baştutanlarynyň üçünji konsultatiw duşuşygyna hem gatnaşdy we onuň çäklerinde türkmen Lideri bilen ikitaraplaýyn gepleşikleri geçirdi.