Özbegistanda prezident saýlawlarynda ses berlişik başlandy

Özbegistanda prezident saýlawlarynda ses berlişik başlandy

Özbegistanda şu gün ýerli wagt bilen 8:00-da saýlaw uçastoklary açylyp, prezident saýlawlarynda ses berlişik başlandy.

Prezident wezipesine bäş sany syýasy partiýanyň wekilleri dalaşgärlik edýär. Dalaşgärleriň içinde Özbegistanyň Liberal-demokratik partiýasynyň wekili, ýurduň häzirki Prezidenti Şawkat Mirziýoýew hem bar.
Saýlaw Kodeksine laýyklykda, saýlaw uçastoklary 20:00-a çenli hereket eder.
Uzreport agentliginiň habar bermegine görä, saýlawçylaryň 33%-den gowragy ses bermeklige gatnaşan ýagdaýynda saýlawlar geçirilen diýlip yglan ediler.

Saýlawlara gözegçilik etmek üçin Merkezi saýlaw topary tarapyndan 960-dan gowrak halkara synçylar ygtyýarlandyryldy. Şolardan 620-den gowragy halkara guramalarynyň, 340-sy daşary ýurtlaryň wekilleri. Mundan başga-da, milli we daşary ýurt habar beriş serişdeleriniň 1600-den gowrak wekili ygtyýarlandyryldy.

Prezident saýlawlaryny geçirmek üçin 10 sany okrug we 10 760 sany saýlaw uçastoklary döredildi. 37 döwletde Ilçihanalarda we konsullyk edaralarynda 54 sany saýlaw uçastoklary döredildi, şeýle hem Özbegistanyň diplomatik wekilhanalary bolmadyk 11 sany döwletiniň 128 şäherinde 316 sany goşmaça ykjam saýlaw uçastoklary döredildi.