«Altyn globus» baýrak gowşurylyş dabarasy 9-njy ýanwarda geçiriler

«Altyn globus» baýrak gowşurylyş dabarasy 9-njy ýanwarda geçiriler

Golliwudyň daşary ýurt metbugat birleşigi (HFPA) “Altyn globus” baýraklarynyň gowşuryljak senesini kesgitledi. Bu çäre 2022-nji ýylyň 9-njy ýanwarynda geçiriler diýip, Variety habar berdi.

Filmler we teleseriallar üçin arzalary tabşyrmaklygyň ahyrky möhleti 15-nji noýabra bellenildi. Bu ýylky kategoriýalar we dalaşgärler 13-nji dekabrda yglan ediler.

“Altyn globus” baýraklaryna HFPA bilen baglanyşykly köp sanly dawalar sebäpli ýatyrylmak howpy abanýardy. Şeýle-de bolsa, tankytlara garamazdan, oktýabr aýynda guramaçylaryň baýrak gowşurylyş dabarasyny geçirmek isleýändigi mälim boldy.

"HFPA 2021-nji ýylyň netijelerini göz öňünde tutar" diýip, birleşik mälim etdi.

Şu ýylyň fewral aýynda köpçülikleýin habar beriş serişdeleri 87 žurnalistden ybarat bolan emin agzalarynyň içinde garaýagyzlaryň ýoklugy barada habar berdiler. Şunuň bilen baglylykda, HFPA birnäçe reforma geçirmek kararyna geldi. Guramanyň habaryna görä, oktýabr aýynda, takmynan, 21 adam emin agzalarynyň hataryna kabul edildi. Olaryň arasynda 48% aýallar, 29% garaýagyzlar, 29% ispanlar we 24% aziýalylar bar.