Eýran gyşda türkmen gazyny satyn almak boýunça gepleşikleri geçirýär

Eýran gyşda türkmen gazyny satyn almak boýunça gepleşikleri geçirýär

Eýran gyş möwsüminde elektrik energiýasynyň we gazyň üpjünçiliginde bökdençlikleriň öňüni almak üçin türkmen «mawy ýangyjynyň» importyny dikeltmäge gyzyklanma bildirýär. Taraplaryň resmi wekilleriniň arasynda gepleşikler geçirilýär diýip, ORIENT Energetika boýunça Eýran milli parlament toparynyň agzasynyň beýanatyna salgylanyp habar berýär.

«EYR-nyň Maksatnama-býujet guramasynyň ýolbaşçysynyň habar bermegine görä, ýurtda elektrik energiýasynyň ýetmezçiligi 11 müňden başlap, 12 müň megawatta çenli barabardyr» diýip, Saýed Musa Musawi ICANA (Islamic Consultative Assembly News Agency) habarlar agentligine beren interwýusynda aýtdy.

Musawiniň bellemegine görä, bu meseläni çözmekde, edil öňki ýyllardaky ýaly, Türkmenistandan gazy import etmek ýaly serişdeleri ulanmaly.

Belläp geçsek, Türkmenistan 2017-nji ýylyň 1-nji ýanwaryndan başlap, Eýrana gaz ibermelerini bes etdi. Aşgabat iberilen gaz üçin eýran kompaniýasynyň uly möçberli bergisiniň toplananlygy sebäpli günorta goňşusyna gaz ibermelerini bes etmeli boldy. Uzak dowam eden gepleşiklere garamazdan, taraplar meseläni Halkara Arbitraž kazyýetinde (ICA) çözlüşmeli boldular. ICA ahyrky netijede Türkmenistanyň peýdasyna çözgüt kabul etdi.