Dünýäniň iň garyp ýurtlarynyň bergisi 2020-nji ýylda rekord derejede 860 mlrd dollara ýetdi

Dünýäniň iň garyp ýurtlarynyň bergisi 2020-nji ýylda rekord derejede 860 mlrd dollara ýetdi

COVID-19 pandemiýasy sebäpli pes girdejili ýurtlaryň karz ýüki 2020-nji ýylda 12% ýokarlanyp, rekord derejede 860 mlrd dollara ýetdi. Şeýle hasap Bütindünýä bankynyň (BB) neşir edilen hasabatynda getirilýär diýip, TASS habar berýär.

Resminama berlen metbugat relizinde bellenilişi ýaly, dünýä ýurtlary koronawirusa garşy göreşe we onuň ýaýramagynyň ykdysady netijelerini ýeňip geçmäge gönükdirilen dürli, giň gerimli çäreleri girizmek bilen, pandemiýa garşy jogap berdiler. Berlen maglumatlara görä, pes we orta girdejili ýurtlaryň ählisiniň daşarky karzy geçen ýyl 5,3% ýokarlanyp, 8,7 trln dollar boldy.

Bütindünýä bankynyň metbugat gullugynyň bellemegine görä, bergi görkezijileriniň ýaramazlaşmagy “dünýäniň ähli sebitindäki ýurtlara täsir eden, giňden ýaýran hadysa boldy”. “Bize karz meselesine karzy azaltmak, has çalt üýtgedip gurmak we ýokary aç-açanlyk bilen birlikde toplumlaýyn çemeleşmek gerek. Kadaly karz derejesi ykdysady dikeldiş we garyplygy azaltmak üçin örän möhümdir” – diýip, Bütindünýä bankynyň prezidenti Dewid Melpas aýdýar.

Melpasyň pikiriçe, umuman, dünýä ykdysadyýetiniň pandemiýanyň netijelerinden dikeldilmegi birsydyrgyn däl. “Ösüp barýan ýurtlaryň köpüsi üçin perspektiwalar sanjym depgininiň haýal bolmagy, inflýasiýanyň ýokarlanmagy, çäkli goldaw, iş orunlarynyň az bolmagy, azyk, suw we elektrik ýetmezçiligi sebäpli kyn” – diýip, Melpas Halkara pul gaznasynyň we BB-niň dolandyryjy edaralarynyň ýyllyk güýzki sessiýasynda eden çykyşynda aýtdy. Şeýle-de, Melpas BB-niň dünýä ykdysadyýetiniň şu ýyl 5,7%, indiki ýyl 4,4% ösmegine garaşýandygyny belledi. Hasaplamalara görä, ösen ykdysadyýetli ýurtlarda adam başyna düşýän girdeji şu ýyl tas 5%, pes girdejili ýurtlarda 0,5% ýokarlanar.