Türkmen Lideri: halkara hukuga hormaty, gepleşikler medeniýetini, ynanyşmagy berkitmek zerur

Türkmen Lideri: halkara hukuga hormaty, gepleşikler medeniýetini, ynanyşmagy berkitmek zerur

Garaşsyz Döwletleriň Arkalaşygynyň döwlet Baştutanlarynyň Geňeşiniň göni wideoaragatnaşyk arkaly geçirilen mejlisinde eden çykyşynda Prezident Gurbanguly Berdimuhamedow: «Biziň pikirimizçe, ýakyn ýyllarda global proseslerde durnukly orunlaryň gazanylmagy maksady bilen, Arkalaşygyň ykdysady özara hereketleriniň ösdürilmegi, umumy senagat, gor, tehnologik mümkinçilikleriniň ulanylmagy öňe çykýan meseleleriň hatarynda bolar» diýmek bilen, Türkmenistanyň Arkalaşygyň Ýewropa ugruna çykmagy bilen, Merkezi Aziýa we Hazar basseýni sebitlerinde ulag-logistik geçelgeleriň döredilmegi boýunça birnäçe başlangyçlary öňe sürendigini nygtady. 

2022-nji ýylyň aprelinde Türkmenistanda deňze çykalgasy bolmadyk ösüp barýan ýurtlaryň ministrleriniň halkara maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär, çünki bu GDA döwletleriniň aglabasy üçin derwaýys mesele bolup durýar. Özara hereketleriň möhüm ugurlarynyň hatarynda Türkmenistan ählumumy howpsuzlygynyň emele gelen binagärliginiň bilelikde goralmagyny, halkara hukugynyň hem-de BMG-niň Tertipnamasynyň kadalarynyň saklanylmagyny öňe çykarýar we bu ugurda dünýä syýasatyna hukuga bolan hormatyň, gepleşikler medeniýetiniň, ynanyşmagyň hem-de döwletleriň arasyndaky gatnaşyklaryň kesgitliliginiň gaýtaryp getirilmegi derwaýys häsiýete eýe bolýar, diýip türkmen Lideri belledi.

Parahatçylyk we ynanyşmak ýylynyň çäklerinde geçirilýän çäreleri jemlemek bilen, Türkmenistanyň Aşgabatda «Parahatçylyk we ynanyşmak syýasaty – halkara howpsuzlygyň, durnuklylygyň we ösüşiň binýady» atly halkara maslahaty geçirmegi meýilleşdirilýändigini beýan etmek bilen, türkmen Lideri Arkalaşygyň agza ýurtlaryny bu çärä işjeň gatnaşmaga çagyrdy. Şeýle-de koronawirus pandemiýasyna garşy göreş hem-de onuň durmuş-ykdysady netijeleriniň peseldilmegi Arkalaşygyň ýurtlarynyň bilelikdäki işleriniň esasy ugurlarynyň hatarynda öňe çykaryldy.