Ermenistanyň täze ilçisi TDIM-de kabul edildi

Ermenistanyň täze ilçisi TDIM-de kabul edildi

14-nji oktýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministri Raşid Meredowyň Ermenistan Respublikasynyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ruben Harazýan bilen duşuşygy geçirildi. Ilçi özüniň ynanç hatlarynyň nusgalaryny gowşurdy. 

Taraplar syýasy, söwda-ykdysady we ynsanperwer ulgamlardaky ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygy berkitmek meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar hem-de dürli derejede ikitaraplaýyn duşuşyklary guramagyň wajyplygyny bellediler.
Raşid Meredow ilçini bu jogapkärli wezipä bellenilmegi bilen gutlap, oňa täze bellenen wezipesinde üstünlikleri arzuw etdi.