Iň meşhur kompýuter we noutbuk öndürijileriniň reýtingi täzelendi

Iň meşhur kompýuter we noutbuk öndürijileriniň reýtingi täzelendi

IDC gözleg firmasynyň hünärmenleri 2021-nji ýylyň üçünji çärýeginde haýsy kompýuter we noutbuk öndürijileriniň has meşhur bolandygyny anyklamak üçin täze gözleg geçirdiler. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Reýtingde, takmynan, 19,8 million enjamy (dünýä möçberiniň 22,8 göterimi) bazara çykaran “Lenovo” birinji ýerde durýar. Ikinji orunda HP (17,6 million enjam, 20,3%), üçünji orunda Dell (takmynan, 15,2 million enjam, 26,6%) ýerleşdi.

Umuman alanyňda, bu döwürde dünýäde 86 milliondan gowrak kompýuter, şol sanda noutbuklar we iş stansiýalary bazara çykdy. "Reseller News"-yň habaryna görä, bu görkeziji, 2020-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 3,9% köpdür. Häzirki wagtda dünýä bazarynyň mikroshemalaryň ýetmezçiliginden halas bolmaga çalyşýandygyny göz öňünde tutsaň, bu juda geň galdyryjydyr.

"Personal kompýuterler pudagy üpjünçilik we logistika taýdan kynçylyklary başdan geçirmegini dowam etdirýär we gynansak-da, soňky aýlarda ýagdaýlar kän bir gowulaşmady. Häzirki ýagdaýlary göz öňünde tutup, käbir öndürijileriň üpjünçiligiň paýlanyşynda bazarlaryň ileri tutulýan ugurlaryny üýtgedýändigini görýäris. Bu ösüp barýan sebitlerde ösüşi saklamaga kömek edýär, ýöne käbir ösen bazarlarda barybir haýallaýar" - diýip, IDC gözleg firmasynyň gözleg menejeri Jiteş Ubrani aýtdy.