Instagram ulanyjylary näsazlyklar barada habardar etmek üçin täze funksiýany synagdan geçirýär

Instagram ulanyjylary näsazlyklar barada habardar etmek üçin täze funksiýany synagdan geçirýär

Instagram sosial ulgamy ulanyjylaryna gönüden-göni programmanyň içinde tehniki näsazlyklar barada habar berer. Bu barada sosial ulgamyň metbugat gullugy habar berdi. Muny TASS ýetirýär.

“Biz bökdençlikler ýa-da tehniki näsazlyklar ýüze çykanda, şeýle-de olar düzedilende sizi işjeňlik lentasynda habardar etjek täze funksiýany synagdan geçirýäris” – diýlip, habarda aýdylýar. Ýöne sosial ulgam diňe köp sanly ulanyjylar üçin aýdyň bolan uly göwrümli meseleler ýüze çykan ýagdaýynda duýduryş iberer. Bu täze funksiýanyň synag işleri birnäçe aý dowam eder diýlip çaklanylýar. 

Mundan başga-da, kompaniýa ulanyjylara olar tarapyndan ýerleşdirilen mazmunyň sosial ulgamyň düzgünlerine garşy gelip biljekdigi barada duýduryş girizmek isleýär. Munuň üçin programmada täze “akkauntyň ýagdaýy” atly goşmaça sahypa peýda bolar. 

Bir hepde mundan öň Facebook kompaniýasynyň beýleki serwisleri ýaly Instagram hem iş taryhynyň dowamynda iň uly tehniki näsazlyk bilen ýüzbe-ýüz boldy. Facebook we Instagram sosial ulgamy, şeýle-de WhatsApp messenjeri alty sagatdan gowrak wagt elýeterli bolmady. Näsazlyk täzelenme gurnalanda Facebook kompaniýasynyň inženerleriniň içerki ýalňyşlygy sebäpli ýüze çykdy, netijede maglumatlar bazasyna el bilen üýtgeşme girizmeli boldy.