Türkmenistan Aziýada özara hyzmatdaşlyk boýunça düzümiň duşuşygyna gatnaşýar

Türkmenistan Aziýada özara hyzmatdaşlyk boýunça düzümiň duşuşygyna gatnaşýar

Gazagystanyň paýtagty Nur-Sultanda Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygy geçirilýär. Oňa Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary, daşary işler ministri Raşid Meredow hem gatnaşýar. Mälim bolşy ýaly, Türkmenistan bu guramada synçy derejesine eýedir. 

Gazagystanyň Prezidentiniň akorda.kz resmi internet saýtynda habar berlişi ýaly, 12-nji oktýabrda Gazagystanyň Prezidenti Kasym-Jomart Tokaýew Aziýada özara hyzmatdaşlyk we ynamy berkitmek çäreler boýunça Geňeşiniň (CICA) daşary işler ministrleriniň 6-njy duşuşygyna gatnaşmak üçin gelen ministrleri kabul etdi. Duşuşyga Bahreýn, Belarus, Hindistan, Katar, Gyrgyzystan, Mongoliýa, Russiýa, Özbegistan, Türkmenistan ýaly döwletleriň daşary işler ministrleri, Ysraýylyň syýahatçylyk ministri, şeýle hem birnäçe ýurtlaryň daşary işler ministrleriniň orunbasarlary gatnaşdy.

CICA-da başlyklyk edýän Gazagystanyň Prezidenti duşuşygyň dowamynda çykyş edip, häzirki wagtda CICA-nyň Aziýa döwletleriniň arasynda parahatçylygyň, hyzmatdaşlygyň we ösüşiň bähbidine tagallalary birleşdirmek üçin uly mümkinçilige eýedigini mälim etdi. Tokaýew häzirki wagtda öz ýurdunyň bu gurama başlyklyk edýändigini belläp, koronawirus ýokanjy sebäpli bu wezipäni talabalaýyk ýerine ýetirmäge mümkinçilik bolmandygyny aýdyp, gazak tarapynyň 2022-2024-nji ýyllar üçin hem başlyklyk üçin ýüz tutýandygyny mälim etdi. Şeýle hem ol bu düzümiň esaslandyryjylarynyň biri bolan Gazagystanyň ilkinji Prezidenti Nursultan Nazarbaýewi guramanyň çäklerindäki Akyldarlar geňeşiniň başlygy wezipesine dalaşgär hökmünde saýlamagy teklip etdi. 

Bu ýokary derejedäki duşuşygyň çäklerinde howpsuzlygy üpjün etmek we sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek, şeýle hem Owganystandaky ýagdaý, şol sanda  owgan halkyna kömek bermek mümkinçiligini ara alyp maslahatlaşmak meýilleşdirilýär.