Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe ýolbaşçylaryň işine nägilelik bildirdi we berk käýinç berdi

Türkmenistanyň Prezidenti birnäçe ýolbaşçylaryň işine nägilelik bildirdi we berk käýinç berdi

8-nji oktýabrda geçirilen sanly ulgam arkaly giňişleýin Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti käbir ýolbaşçylara işde goýberen kemçilikleri üçin degişli duýduryş çärelerini görmek hakynda Buýruklara gol çekdi.

Resminamalara laýyklykda:

  • wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, gözegçilik edýän ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň işinde görkezijileriň pese düşmegine ýol berendigi üçin, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Purçekow Çarymyrat Hywaliýewiçe;
  • wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, soňky gezek duýdurmak şerti bilen, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Gylyjow Çary Baýramowiçe;
  • wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Mämmedowa Mährijemal Mekandurdyýewna;
  • wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, teleradioýaýlymlarda berilýän gepleşikleriň hiliniň pese düşmegine ýol berendigi üçin, Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komitetiniň başlygy Aşyrow Arslan Gurbanmämmedowiçe;
  • wezipe borçlaryny talabalaýyk ýerine ýetirmän, işde goýberen kemçilikleri üçin, soňky gezek duýdurmak şerti bilen, Ahal welaýatynyň häkimi Gurbanow Ýazmuhammede berk käýinç yglan edildi.