Beýik Britaniýada gadymy äpet begemotlaryň galyndylaryny tapyldy

Beýik Britaniýada gadymy äpet begemotlaryň galyndylaryny tapyldy

Somerset graflygyndaky Westberi atly britan gowagynda gadymy haýwanyň daşa dönen galyndylary tapyldy. Lesteriň we Londonyň Korollyk uniwersitetleriniň gözlegçileri olary öwrenip, ullakan begemota degişlidigine göz ýetirdiler. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Bu galyndy ýitip, ýok bolup giden gadymy Hippopotamus antiquus gippopotamynyň dişi bolup durýar. Onuň agramynyň, çen bilen, üç tonna golaýdygy, häzirki zaman erkek begemotlarynyň agramynyň bolsa iki tonna töweregidigi aýdylýar. Şeýle hem gadymy begemotlaryň suwa has garaşly bolandygy anyklanyldy.

Gadymy begemotyň bu dişiniň ýaşy, takmynan, bir million ýyl diýlip kesgitlenildi. Gözlegçiler bu görnüşli begemotlaryň 1,1 million ýyldan bir million ýyla çenli ozal häzirki Angliýada ýaşandygyna ynanýarlar.