«CNPC» kompaniýasyna Türkmenistanyň gündogaryndan kärendesine ýer berildi

«CNPC» kompaniýasyna Türkmenistanyň gündogaryndan kärendesine ýer berildi

1-nji oktýabrda geçirilen Hökümet mejlisinde Türkmenistanyň Prezidenti “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn çäkde Önümi paýlaşmak hakynda ylalaşyga laýyklykda işleýän Hytaýyň «International Ltd.» Milli nebitgaz korporasiýasyna (CNPC) ýer bölegini kärendä bermek hakynda degişli Buýruga gol çekdi.

Resminama laýyklykda, “Uglewodorod serişdeleri hakynda” Türkmenistanyň Kanunyna hem-de “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn çägi boýunça Önümi paýlaşmak hakyndaky şertnama laýyklykda işleýän Hytaýyň “International Ltd.” Milli nebitgaz korporasiýasyna Lebap welaýatyndaky “Bagtyýarlyk” şertnamalaýyn sebitiniň “B” böleginiň günbatar tarapynda ýerleşýän gaz känleriniň ýerüsti desgalarynda suw üpjünçiligini gurnamak üçin umumy meýdany 26,55 gektar, şol sanda Lebap welaýatynyň Farap etrabynyň çäklerinde Amyderýa ýanaşyk suw toplanýan desgany gurmak üçin meýdany 18 gektar bolan ýer bölegini Önümi paýlaşmak hakyndaky şertnamanyň hereket edýän döwründe, suw geçiriji we oňa ýanaşyk ýollary gurmak üçin meýdany 8,55 gektar ýer bölegini gurluşyk-gurnama işleriniň tamamlanýan döwrüne kärendä bermek bellenildi.

Türkmen Lideri mejlisiň dowamynda Buýrugy tassyklap, degişli wise-premýere resminamanyň ýerine ýetirilmegine berk gözegçilik etmegi tabşyrdy.