Xiaomi özüniň ilkinji akylly äýnegini çykarar

Xiaomi özüniň ilkinji akylly äýnegini çykarar

Xiaomi şu gün — 15-nji sentýabrda uly çäre geçirmegi meýilleşdirdi. Onuň dowamynda ol Xiaomi 11T seriýasyny yglan eder. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Çäräniň tizerinde adam gözi şekillendirilipdir we onda "Geljegi görmek" diýlen ýazgy ýerleşdirilipdir. Ygtybarly insaýder hasaplanýan “Digital Chat Station”-yň pikiriçe, täze önüm hiç hili smartfon bilen baglanyşykly bolmaz. Ol akylly äýnek bolar.

Xiaomi-niň bu akylly äýnekleri Dior kompaniýasy bilen hyzmatdaşlykda çykarmagynyň mümkindigi hem agzalýar.

Ýadymyzda bolsa, ýakynda Facebook hem Ray-Ban bilen bilelikde döreden akylly äýnegini tanyşdyrypdy. Netijede, Xiaomi-niň bu arenada olar bilen bäsleşmek isleýän bolmagy-da mümkin. Şeýle-de bolsa, şu wagta çenli täze önüm barada has jikme-jik maglumat ýok we onuň nähili artykmaçlyklarynyň boljakdygy heniz belli däl.