Horlanmak kimler üçin howply?

Horlanmak kimler üçin howply?

Praým gullugy horlanmak saglygyna howp salýan adamlar hakynda täze maglumatlary paýlaşdy. Bu barada pcnews.ru habar berdi.

Paýlaşylan maglumatlara görä, horlanmak ozal anoreksiýany ýa-da iýmit bozulmasyny (EID) başdan geçiren adamlar üçin howply bolup biler. Mundan başga-da, ol deňagramsyz ýa-da az kaloriýaly berhiz tutýan adamlara hem howp salyp biler.

“Iýmitleniş ulgamynyň deňagramsyzlygy haçan-da örän pes kaloriýaly zatlar iýlende ýüze çykyp bilýär. Munuň özi metabolik prosesleriň tizliginiň peselmegine sebäp bolup biler. Şunuň bilen baglylykda, horlanma döwründe ýeterlik derjede belok we gowy ýag kabul etmegiň möhümdigini ýatdan çykarmaly däl" diýip, lukman duýdurýar.

Şol bir wagtyň özünde, käbir adamlar, hususan-da "semizlik" diagnozy goýlan adamlar üçin horlanmak hökmany zerurlyk bolup durýar. Sebäbi aşa semizlik rak keseliniň 13 töweregi görnüşiniň döremek ähtimallygyny ýokarlandyrýar.