Serdar Berdimuhamedow “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşigine gatnaşyjylary gutlady

Serdar Berdimuhamedow “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” bäsleşigine gatnaşyjylary gutlady

4-nji sentýabrda Nowruz ýaýlasyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasynda Türkmenistanyň Garaşsyzlygynyň 30 ýyllygyna bagyşlanan zehinli çagalaryň arasynda “Garaşsyzlygyň merjen däneleri” aýdym-saz bäsleşiginiň jemleýji tapgyryna gatnaşyjylaryň konserti geçirildi. Oňa Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Serdar Berdimuhamedow gatnaşyp, türkmen Lideriniň çagalara iberen Gutlagyny okady.

Döwlet Baştutanynyň Gutlagynda: «Siziň şirin aýdym-sazlaryňyz, sazlaşykly tanslaryňyz eziz Watanymyza, mähriban halkymyza bolan beýik söýgüdir. Mähriban Diýara, il-günümize wepalylygyň belent nusgasydyr, ruhubelentligimiziň hem-de bagtyýarlygymyzyň çeşmesidir. Siziň jadyly owazlaryňyz mukaddes Garaşsyzlygymyzy, oňyn Bitaraplygymyzy, synmaz berkararlygymyzy wasp edýän, ýurdumyzyňdyr halkymyzyň şan-şöhratyny äleme ýaýýan sungatdyr» diýlip bellenilýär.

Bäsleşigiň saýlama tapgyrlary jemleýji konsertden — ozal şäherlerde, etraplarda, welaýatlarda badalga alýar, birnäçe tapgyrda geçirilýär, olaryň netijesinde iň zehinliler kesgitlenilýär. Bäsleşigiň jemleýji tapgyryna aýry-aýry aýdymçylar, tans, aýdym-saz we halk döredijilik toparlary — geljekki “ýyldyzlar” gatnaşdylar.

Ýaş zehinleriň çykyşlary tomaşaçylaryň hiç birini biparh goýmady. Olaryň ýüzlerçesi sahnada bolup geçýän joşgunly çykyşlara tolgunmak bilen syn etdiler, şowhunly el çarpyşmalar bilen garşyladylar.

Tomaşaçylaryň el çarpyşmalary bilen, iň gowy we zehinli ýerine ýetirijileriň, ýeňijileriň atlary yglan edildi. Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan olara gymmat bahaly baýraklar hem-de diplomlar, bäsleşige gatnaşyjylaryň ählisine ýadygärlik sowgatlary gowşuryldy.

Dabara tamamlanandan soňra Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary S.Berdimuhamedow Türkmenistanyň Prezidentiniň adyndan Ahal welaýatyndaky “Türkmeniň ak öýi” binasyna täze awtobusy sowgat berdi.