Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň DIM-leri owgan meselesini üns merkezinde saklaýar

Türkmenistanyň we Beýik Britaniýanyň DIM-leri owgan meselesini üns merkezinde saklaýar

3-nji sentýabrda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Wepa Hajiýew Beýik Britaniýanyň Daşary işler, Arkalaşygyň işleri we ösüş boýunça ministrliginiň ýanyndaky Günorta Aziýa ýurtlary we Arkalaşyk boýunça Döwlet ministri Uimbldonyň Lordy Ahmad bilen telefon arkaly gepleşik geçirdi. Bu barada TDIM-niň Metbugat gullugy habar berýär.

Bellenilişi ýaly, taraplar ikitaraplaýyn hyzmatdaşlygyň derwaýys meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. 
Sebit we halkara gün tertibine degişli pikirler beýan edilip, Owganystan boýunça ynsanperwer häsiýetli meselelere aýratyn ähmiýet berildi.