Magtymguly adyndaky TDU-da we Seýitnazar Seýdi adyndaky mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedralary dörediler

Magtymguly adyndaky TDU-da we Seýitnazar Seýdi adyndaky mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedralary dörediler

Ýakyn ýyllarda Aşgabat şäheri ÝUNESKO-nyň Şäherleriň döredijilik toruna birikdiriler. Dutar ýasamak senetçiligi, dutarda saz çalmak we bagşyçylyk sungaty, türkmen alabaýlaryny ýetişdirmek we keçe sungaty, demirçilik senedi, türkmen tazysy we elguşçylyk sungaty, türkmen milli göreşi ÝUNESKO-nyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna giriziler. Bular barada Türkmenistanyň Prezidenti täze okuw ýylynyň başlanmagy mynasybetli talyplaryň we mekdep okuwçylarynyň öňünde geçiren umumy okuw sapagynda aýtdy.

Şeýle hem türkmen Lideriniň belleýşi ýaly, ÝUNESKO derejesinde bellenilýän şanly seneleriň sanawyna Magtymguly Pyragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy hem goşular. Magtymguly adyndaky TDU-da hem-de Seýitnazar Seýdi adyndaky mugallymçylyk institutynda ÝUNESKO kafedralary döredilip, orta mekdepleriň birnäçesi bu guramanyň Mekdepler bileleşiginiň düzümine giriziler.

Döwletimiz medeniýet ulgamyny ösdürmek ugrunda uly tagalla edýär, oňa köp möçberde serişdeleri gönükdirýär. Milli medeniýetimiziň, sungatymyzyň has-da kämilleşmegi üçin ähli şertleri döredýär. Ulgamyň maddy-enjamlaýyn binýadyny pugtalandyrmak, zehinli hünärmenleri taýýarlamak boýunça uly işler alnyp barylýar — diýmek bilen, Gurbanguly Berdimuhamedow medeni diplomatiýa boýunça ÝUNESKO-nyň ýurdumyzyň esasy hyzmatdaşy bolup durýandygyny nygtady. Gadymy Merwiň, Köneürgenjiň, Nusaýyň ÝUNESKO-nyň Bütindünýä mirasynyň sanawyna girizilmegi, «Görogly» dessançylyk sungatynyň, «Küştdepdi» aýdym we tans dessurynyň, türkmen milli halyçylyk sungatynyň Adamzadyň maddy däl medeni mirasynyň sanawyna goşulmagy biziň alyp barýan giň gerimli medeni, ylmy diplomatiýamyzyň dünýäde ykrar edilýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.