Türkmenistan gallany diňe bol öndürýän däl, gerek bolsa eksport edýän döwletdir

Türkmenistan gallany diňe bol öndürýän däl, gerek bolsa eksport edýän döwletdir

Häzirki döwürde senagat taýdan ösen döwleti döretmegiň ýolunda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň pudaklaryny we sebitleri sazlaşykly ösdürmäge uly üns berilýär. Oba hojalygynyň dolandyryş usullary düýpli kämilleşdirilip, oba adamlarynyň ýaşaýyş-durmuş derejesi yzygiderli ýokarlandyrylýar.

Şular barada aýtmak bilen, Bilimler we talyp ýaşlar gününde geçiren umumy sapagynda Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedow: «Obalarymyzy sazlaşykly ösdürýäris. Daýhanlarymyz üçin dünýäniň has kämil oba hojalyk tehnikalaryny we gurallaryny satyn alýarys. Oba hojalyk ylymlaryny ösdürmek, pudaga sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça hem köp işler edilýär. Bu bolsa daýhanyň zähmetini ýeňilleşdirmäge, ýerden alynýan hasyly ýokarlandyrmaga, ekologik taýdan arassa önümleri öndürmäge ýardam berýär» diýip belledi.

Türkmen Lideri sapagyň dowamynda ykdysadyýetiň esasy pudaklarynyň biri bolan obasenagat toplumynda edilýän işler barada giňişleýin durup geçip, käbir anyk mysallara ýüzlendi:

  • Irki ekerançylygyň we maldarçylygyň mekany bolan ýurdumyzda baryp, biziň eýýamymyzdan öňki VI-VII müňýyllyklarda ilkinji bugdaý çöregi bişirilipdir.
  • 1904-nji ýylda R.Pampelliniň ýolbaşçylygynda amerikan ekspedisiýasy tarapyndan Änew düzlüginde bäş müň ýyl mundan ozal ýetişdirilen bugdaý tohumy tapyldy. Munuň özi biziň ülkämiziň ak bugdaýyň mekanydygyny aýdyň subut edýär.
  • Türkmen gawunlaryna hem-de kaklaryna bolsa Ýewropa we Gündogar ýurtlary uly isleg bildiripdir. Taryhy çeşmelerde türkmen gawunlarynyň Bagdada, Hytaýa, Hindistana iberilendigi aýdylýar. Häzir ýurdumyzda gawunlaryň ýüzlerçe görnüşi ýetişdirilýär. Waharman, gülaby, garrygyz ýaly gawunlarymyz halkara sergilerde altyn we kümüş medallara mynasyp boldy.