Ilkinji gezek Google-yň programma dükanynyň girdejileri aýan edildi

Ilkinji gezek Google-yň programma dükanynyň girdejileri aýan edildi

Google-yň garşysyna gozgalan nobatdaky monopoliýa garşy işiň çäginde ilkinji gezek Google Play programma dükanynyň maliýe görkezijileri aýan edildi. Bu barada ferra.ru habar berdi.

Käbir “Android” programma döredijileri abuna we mazmun (kontent) satylanda, Google-yň olary öz töleg gurallaryny ulanmaga mejbur edýändigi we her satuwdan 30%-e çenli tutum tutýandygyny üçin nägileliklerini bildirýärler. Şunuň bilen baglylykda gozgalan monopoliýa garşy işiň çäginde aýan edilen resminamalara laýyklykda, programma dükany diňe 2019-njy ýylyň özünde 11,5 milliard dollar girdeji gazanyp, umumy girdejisi 8,5 milliard dollara, amallardan gelýän girdejisi bolsa, takmynan, 7 milliard dollara barabar boldy. Bu girdeji programma satuwyndan, programmanyň içindäki söwdalardan we mahabatlardan gelýän girdejini öz içine alýar.