Türkmenistan koronawirus meselesiniň syýasylaşdyrylmagyny ýol berilmesiz hasaplaýar

Türkmenistan koronawirus meselesiniň syýasylaşdyrylmagyny ýol berilmesiz hasaplaýar

Mälim bolşy ýaly, türkmen metbugatynda Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 76-njy mejlisinde Türkmenistanyň ileri tutýan garaýyşlary dolulygyna çap edildi. Pandemiýa garşy göreşde dünýä bileleşiginiň tagallalaryny birleşdirmek şol garaýyşlaryň esasylarynyň hatarynda kesgitlendi.

Türkmenistan BMG-niň ähli agza döwletleriniň hem-de edaralarynyň umumy howpa garşy göreşmekde jebisliginiň we raýdaşlygynyň ähmiýetini belläp, koronawirusyň ýaýramagy bilen bagly meseleleriň syýasylaşdyrylmagyny ýol berilmesiz hasaplaýar hem-de bu ugurda birnäçe başlangyçlary öňe sürýär:

Hususan-da:

  • Bütindünýä Saglygy Goraýyş Guramasynyň koronawirusyň genomyny öwrenmek boýunça Ýörite maksatnamasyny;
  • Öýken sowuklamasyna garşy göreşmek boýunça köptaraplaýyn guralyny;
  • Ýiti ýokanç keselleri bejermek we öňüni almak boýunça usulyýet merkezini;
  • Merkezi Aziýanyň epidemiologiýa, wirusologiýa we bakteriologiýa boýunça sebit merkezini esaslandyrmak baradaky teklipleri hödürleýär.

Şunuň bilen baglylykda, 2021-nji ýylyň 29-njy iýulynda Türkmenistanyň başlangyjy boýunça kabul edilen BMG-niň Baş Assambleýasynyň «Koronawirus keseliniň (COVID-19) pandemiýasy we ondan soňky döwürde durnukly ösüş üçin üznüksiz we ygtybarly halkara ýük daşamalary üpjün etmek maksady bilen, ulagyň ähli görnüşleriniň arabaglanyşygyny berkitmek» atly Kararnamasynyň düzgünlerine esaslanyp, adatdan daşary ýagdaýlarda halkara ulag ulgamynyň durnuklylygyny pugtalandyrmak boýunça tagallalary işjeňleşdirmek maksat edinilýär.