BSGG täze okuw ýylynda mekdep okuwçylarynyň ýüzbe-ýüz görnüşinde okadylmagyna çagyrdy

BSGG täze okuw ýylynda mekdep okuwçylarynyň ýüzbe-ýüz görnüşinde okadylmagyna çagyrdy

BSGG-niň Ýewropa býurosy täze okuw ýylynyň öňüsyrasynda mekdepleriň açyk bolmagy üçin ähli zerur çäreleri görmäge çagyrýar. Bu barada BSGG-niň Ýewropa býurosynyň direktory Hans Klýugeniň beýanatynda aýdylýar diýip, TASS belleýär.

“Millionlarça çaganyň mekdeplere gaýdyp barýandygy üçin, BSGG-niň Ýewropa býurosy we ÝUNISEF mekdepleriň açyk bolmagy üçin ähli zerur çäreleri görmäge çagyrýar. Mekdepleriň ýapylmagy okuwa ýetişigi peseldýär, çagalaryň okuwy taşlamak ähtimallygyny ýokarlandyrýar, bu olaryň psihiki saglygyna täsir edýär. Soňky 20 aýyň dowamynda biziň çagalarymyz, aýratyn-da öňden gowşak bolan we sanly bilimden peýda alyp bilmedikler uly kynçylyk çekdi” – diýip, Ýewropa býurosynyň direktory belleýär.

Klýugeniň aýtmagyna görä, bir ýyl mundan öňki ýagdaýdan tapawutlylykda, häzirki wagtda ýurtlar çagalaryň howpsuzlygyny üpjün etmäge ukyply. Mekdepleri açmak üçin zerur çäreleriň biri mugallymlaryň we mekdep işgärleriniň, şeýle-de 12 ýaşdan uly çagalaryň sanjym almagydyr. Şeýle-de, bu sanitariýa we el arassaçylygy, howa çalşygy, kiçi göwrümli synp otaglary, fiziki araçäk, örtükler (zerur bolsa) we çagalaryň hem-de işgärleriň yzygiderli barlagdan geçirilmegi bilen mekdep gurşawyny gowulandyrmakdyr.

“Iň esasy zat, çagalaryň psihiki we sosial abadançylygyny goramakdyr” – diýip, ol belledi.