Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglary tamamlandy

Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerine giriş synaglary tamamlandy

Türkmenistanda ýokary okuw mekdeplerine hem-de orta hünär okuw mekdepleriniň birnäçesine giriş synaglary möwsümi tamamlandy. Käbir orta hünär okuw mekdeplerinde bu möwsüm 28-nji awgustda doly tamamlanar. Bu barada «Нейтральный Туркменистан» gazetinde maglumat berilýär.

Bellenilişi ýaly, soňky 3 ýylyň dowamynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdeplerinde her ýylda täze hünär ugurlarynyň 30-dan gowragy açyldy. Türkmenistanyň Telekommunikasiýalar we informatika instituty hem-de Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersiteti şu döwürde okuw maksatnamalaryna onlarça täze hünärleriň girizilmegi bilen, bu ugurda öňdeligi eýeleýär. Olaryň hatarynda tehnologiki işewürlik; maglumat ulgamlary we tehnologiýalar; programma inženerçiligi; kompýuter ulgamlarynyň programma üpjünçiligi; amaly informatika; biznes-informatika; maglumat howpsuzlygy; senagat elektronikasy; elektron howpsuzlyk ulgamlary; amaly matematika we informatika; sanly ykdysadyýet; sanly infrastruktura we kiberhowpsuzlyk... ýaly täze hünär ugurlary bar. Tamamlanan 2020-2021-nji okuw ýylynda Türkmenistanyň ýokary okuw mekdepleriniň okuw maksatnamasyna täze hünärleriň 8-si hem-de ugurlaryň 24-si girizilipdi.

2021-2022-nji täze okuw ýylyndan Türkmen döwlet ykdysadyýet we dolandyryş institutynyň hem-de Türkmen döwlet maliýe institutynyň tutuşlygyna bilim bermegiň iki basgançakly ulgamyna geçendigini hem aýtmak gerek. Şular bilen birlikde, Döwletmämmet Azady adyndaky Türkmen milli dünýä dilleri institutynda, Türkmen döwlet medeniýet institutynda, Oguz han adyndaky Inžener-tehnologiýalar uniwersitetinde we Halkara ynsanperwer ylymlary we ösüş uniwersitetinde hem okuwlar bakalawr we magistr maksatnamalary esasynda alnyp barylýar. Ýeri gelende bellesek, türkmen Lideriniň degişli Karary esasynda ýurdumyzyň ýokary okuw mekdepleriniň 7-si hojalyk hasaplaşygyna geçirildi.

Şeýle hem Türkmenistanyň çägindäki 42 sany orta hünär okuw mekdebiniň 9-synda 2021-2022-nji okuw ýylyndan täze hünär ugurlarynyň 12-si boýunça orta hünär bilimli ýaşlary taýýarlap başlarlar.