Apple 2021-nji ýylyň ahyryna çenli 60 mln planşeti ýola goýar

Apple 2021-nji ýylyň ahyryna çenli 60 mln planşeti ýola goýar

Şu ýylyň ahyryna çenli Apple 60 mln planşet kompýuteri bilen üpjün edip biler. Muňa bahasynyň arzan bolmagyna garaşylýan dokuzynjy nesliň täzelenen nusgawy iPad-ynyň hem-de altynjy nesliň düýpgöter üýtgedilen iPad mini-siniň çykmagy ýardam berer diýip, 3dnews.ru habar berýär. 

2020-nji maliýe ýylynda iPad satuwy ösdi. Şu ýylyň ikinji maliýe çärýeginde firma planşetleriniň üpjünçiligi geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende, 79 göterim ösüş görkezdi. Kompaniýanyň ýolbaşçysy Tim Kuk ýakynda 2021-nji ýylyň ikinji senenama çärýeginiň planşetler üçin üstünlikli bolandygyny we bu döwürde 12,9 mln önümiň satylandygyny belledi.

Sentýabr aýynda arzan bahaly dokuzynjy nesil iPad-yň nusgawy wersiýasynyň anons edilmegini göz öňünde tutsaň, 2021-nji senenama ýylynyň ahyryna çenli Apple planşetleriniň umumy satuw möçberi 60 million birlige ýetip biler diýip, DigiTimes analitikleri belleýärler.

Ýene bir oňyn şert birnäçe üýtgeşmelere eýe boljak täzelenen iPad mini-niň çykmagy bolar: ýörgünli iPad Air ýaly dizaýn, displeýiň töweregindäki kiçeldilen çarçuwalar, “Öýe” fiziki düwmesiniň bolmazlygy we dury däl alýuminden bolan yzky korpus bölegi. Şol bir wagtyň özünde Touch ID daktiloskopik sensor “ýakmak” düwmesine oturdylar.

Ýöne analitikleriň pikiriçe, planşet kompýuterleriniň bazary şu ýyl 5,9%, 37,5 mlrd dollara çenli pese gaçar we bu ýagdaý azyndan 2025-nji ýyla çenli dowam eder. Şol wagta çenli satuw möçberi 34,3 mlrd dollara çenli azalar.