Toyota sentýabr aýynda awtomobil önümçiligini 40% azaldar

Toyota sentýabr aýynda awtomobil önümçiligini 40% azaldar

Nikkei ýapon gazetiniň habar bermegine görä, global çip ýetmezçiliginiň üpjünçilik zynjyryna zarba urmagy sebäpli, Toyota sentýabr aýynda awtomobil önümçiligini 40 göterim azaldar. Brend indiki aýda 900 000-e golaý awtomobil öndürmegi meýilleşdiripdi, ýöne bu görkeziji 500 000-e çenli üýtgedildi diýip, procrossover.ru belleýär.

Indiki aýyň başyndan Toyota birnäçe ýapon zawodynda işleri togtadar we Demirgazyk Amerikada, Hytaýda we Ýewropada önümçiligini azaldar. Bu ägirdiň bäsdeşleri hem çip ýetmezçiligi sebäpli önümçiligi haýallatmaga ýa-da wagtlaýyn togtatmaga mejbur bolýarlar.

Pandemiýa başlanandan soň, awtoöndürijiler sargytlary azaltdylar, mikroshema öndürijiler bolsa ünsüni gündelik durmuş elektronikasyna gönükdirdiler, sebäbi adamlar öýde işläp, dynç almak üçin elektronika pul harçlaýardylar. Bu bolsa soň awtomobillere bolan islegiň ýokarlanandygy üçin, awtoöndürijileri kyn ýagdaýa goýdy.

2021-nji ýylyň sentýabr aýy üçin neşir edilen önümçilik meýilnamasyna laýyklykda, önümçiligiň çäklendirilmegi Ýaponiýadaky 15 zawodyň ählisinde Toyota-nyň 28 önümçilik hatarynyň 27-sine täsir eder.

Önümçiligiň azaljakdygy baradaky habar sebäpli, Toyota-nyň paýnamalary 4,7% pese gaçdy diýip, Bloomberg ýazýar.