Türkmen Lideriniň Ekspo-2020 sergisiniň açylyşyna gatnaşmagy meýilleşdirilýär

Türkmen Lideriniň Ekspo-2020 sergisiniň açylyşyna gatnaşmagy meýilleşdirilýär

16-njy awgustda Türkmenistanyň daşary işler ministriniň orunbasary Berdiniýaz Mätiýew golaýda diplomatik wezipesine girişen Birleşen Arap Emirlikleriniň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi Ahmed Alhaý Al-Hameli bilen duşuşdy. Diplomatlar türkmen-emirlikler hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlaryny, şol sanda türkmen wekiliýetiniň Ekspo-2020 bütindünýä sergisiniň açylyş dabarasyna gatnaşmagy bilen bagly meseleleri ara alyp maslahatlaşdylar.

Al-Hameli Türkmenistan bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň arasyndaky ähli ugurlar boýunça gatnaşyklaryň derejesine kanagatlanma bildirip, iki dostlukly ýurduň taryhy kökleriniň umumylyklary barada belläp geçdi.

BAE-niň WAM täzelikler agentliginiň ýazmagyna görä, türkmen tarapynyň wekili, öz gezeginde, iki ýurduň arasyndaky netijeli gatnaşyklara ýokary baha berip, diplomata täze bellenen wezipesini ýerine ýetirmekde Türkmenistanyň Hökümetiniň ähli tagallalary etjekdigini ynandyrdy.

Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowyň Dubaýda geçiriljek Ekspo-2020 sergisiniň açylyş dabarasyna gatnaşmagynyň mümkinçilikleri ara alnyp maslahatlaşylan meseleleriň esasyny düzdi. Ýeri gelende bellesek, türkmen Lideri 2017-nji ýylda Gazagystanda we Italiýada, 2010-njy ýylda Hytaýda geçirilen Ekspo sergilerinde Türkmenistanyň pawilýonlarynyň açylyş dabaralaryna hem gatnaşypdy.

Pandemiýa sebäpli yza süýşürilen Ekspo-2020 bütindünýä sergisinde Türkmenistanyň milli gününi 9-njy oktýabrda guramak meýilleşdirilýär. Çagyrylan myhmanlaryň gatnaşmagynda gözden geçirilişiň açylyş dabarasyny 30-njy sentýabrda geçirmek göz öňünde tutulýar. Dünýäniň 192 ýurduny bir ýere jemlejek Ekspo-2020 sergisi 2022-nji ýylyň 31-nji martyna çenli dowam eder.