Dünýäniň awtomobil bazary iýul aýynda ýene pese gaçdy

Dünýäniň awtomobil bazary iýul aýynda ýene pese gaçdy

Iýul aýynyň jemi boýunça täze ýeňil we ýeňil söwda awtomobilleriniň global satuwy ýyllyk hasabynda 6,3% azaldy. Muny LMC Automotive kompaniýasynyň maglumatlary delillendirýär diýip, Regnum habarlar agentligi habar berýär.

Şu ýylyň iýul aýynda dünýäde 6 mln 463 müň ýeňil awtomobil satyldy, bu 2020-nji ýylyň degişli aýynyň görkezijisinden 6,3% azdyr. Şol bir wagtyň özünde, ilkinji ýedi aýyň jemi boýunça bazar oňyn ösüşi görkezdi. Ýanwar aýyndan iýul aýy aralygynda ýeňil awtomobilleriň global satuwy 2020-nji ýyl bilen deňeşdirilende, 22% ýokarlandy.

Iýul aýynyň jemi boýunça awtomobil satuwy boýunça dünýä lideri Hytaý boldy, ol ýerde 1 mln 842 müň awtomobil satyldy. Milli bazarlaryň arasynda satuw möçberi boýunça ikinji orny 1 mln 278 müň awtomobil bilen ABŞ eýeledi.

Geçen aýda Günbatar Ýewropa ýurtlarynyň awtomobil bazarlary 23,8%, 1 mln 007 müň awtomobile çenli pese gaçdy. Gündogar Ýewropa ýurtlarynda awtomobil satuwy 346 müň birlige (-9,7%) barabar boldy. Günorta Amerikada 193,1 müň awtomobil satyldy (+0,4%). Dünýäniň iň uly awtomobil bazarlarynyň arasynda 371,8 müň awtomobil satuw netijesi bilen Ýaponiýany (-5,2%), Kanadany (155,9 müň awtomobil, -2,2%) we Koreýany (144,6 müň, -10,2%) hem belläp geçmek gerek.

LMC Automotive-iň hünärmenleri satuwyň pese gaçmagyny elektron bölekleriniň ýetmezçiligi bilen baglanyşdyrýarlar. Ýarym geçirijileriň ýetmezçilik etmegi dilerleriň ätiýaçlyklarynyň azalmagyna we awtomobil bahalarynyň ýokarlanmagyna getirýär.