Ýaponiýanyň Premýer-ministri türkmen Liderini ýurduň ilkinji Olimpiýa medaly bilen gutlady

Ýaponiýanyň Premýer-ministri türkmen Liderini ýurduň ilkinji Olimpiýa medaly bilen gutlady

Ýaponiýanyň Premýer-ministri Ýosihide Suga Türkmenistanyň Prezidenti Gurbanguly Berdimuhamedowy Garaşsyz Türkmenistanyň taryhyndaky ilkinji Olimpiýa medaly bilen gutlap, ýörite gutlag hatyny ýollady.

Gutlag hatynda: «Sizi Tokioda geçirilen Olimpiadada Türkmenistanyň ýygyndysynyň gazanan üstünligi, aýratyn-da, Siziň ýurduňyzyň taryhynda zenanlaryň arasynda agyr atletika boýunça ilkinji Olimpiýa medally türgeniň peýda bolmagy bilen tüýs ýürekden gutlaýaryn» diýip bellenilýär.

Ýeri gelende bellesek, Günüň dogýan ýurdunda — Ýaponiýanyň Tokio şäherinde geçirilen XXXII tomusky Olimpiýa oýunlarynda türkmenistanly agyr atletikaçy Polina Gurýewa 59 kilograma çenli agram derejesinde oýunlaryň kümüş medalyna eýe bolup, Türkmenistanyň täze taryhynda ilkinji Olimpiýa medalyny getirdi. 

Ýosihide Suga öz hatynda soňky ýyllarda Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasyndaky gatnaşyklaryň depginli ösdürilýändigini belläp, wise-premýer Serdar Berdimuhamedowyň Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-ýapon hökümetara toparynyň türkmen böleginiň başlygy wezipesine bellenilmegine kanagatlanma bildirýändigini aýtdy. Ýaponiýanyň Premýer-ministri şeýle hem türkmen Liderini Sumitomo Corporation ýapon kompaniýasynyň gatnaşmagynda Lebap welaýatynyň Çärjew etrabynda gazturbinaly elektrik stansiýanyň gurluşygynyň üstünlikli tamamlanmagy bilen gutlady.

Hatda geljek ýylda Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygynyň bellenilýändigi barada aýdylyp, Ýaponiýanyň Hökümetiniň ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ähli ugurlarynda hyzmatdaşlygy mundan beýläk-de ösdürmek ugrunda ähli tagallalary etjekdigine ynam bildirilýär.