2021-nji ýylyň ýedi aýynda türkmen gazynyň çykarylyşy we eksporty barada hasabat neşir edildi

2021-nji ýylyň ýedi aýynda türkmen gazynyň çykarylyşy we eksporty barada hasabat neşir edildi

2021-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda Türkmenistan boýunça tebigy we ugurdaş gazyň çykarylan mukdary 48,7 milliard kub metre golaý boldy. Geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdireniňde görkeziji 9 milliard kub metrden hem gowrak artdy. Şeýle maglumatlar Türkmenistanyň nebitgaz toplumynyň saýtynda getirilýär.

Agzalýan döwründe tebigy gazyň 27 milliard kub metre golaýy eksporta ugradyldy, bu görkeziji geçen ýylyň 7 aýyna garanyňda 7,3 milliard kub metr köp boldy. Ösüş depgini 137 göterime deň boldy. Ekologiýa taýdan arassa ýangyjyň agramly bölegi Hytaý Halk Respublikasyna ugradyldy.

Halkara analitiki kompaniýalaryň maglumatlaryna görä, tebigy gaza bolan isleg diňe HHR-de däl-de, eýsem, dünýäniň beýleki ýurtlarynda hem ýokarlanýar. Şunuň bilen baglylykda «The Wall Street Journal» amerikan neşiri bu ýagdaýyň soňky ýylyň dowamynda kompaniýalaryň COVID-19 pandemiýasy zerarly gazyň çykarylyşyny azaltmagy hem-de ony entek dikeldip bilmänligi bilen şertlendirilendir diýip belleýär. Galyberse-de, gyşyň sowuk hem-de tomsuň yssy bolmagy elektroenergetikada gaza bolan islegiň artmagyna getirdi.

Tebigy gaza islegiň artmagy onuň dünýä bazarynda gytalmagyna getirdi, bu bolsa, gazyň bahasyny, şeýle hem gaz elektrostansiýalarynyň işläp çykarýan elektrik energiýasynyň bahasyny galdyrýar diýip «The Wall Street Journal» ýazýar. Niderlandlarda ýerleşen TTF-niň – Ýewropada gazyň söwdasy boýunça iri meýdançalaryň biriniň görkezijisi boýunça iýul aýynda gazyň bahasy müň kubmetr üçin 460 dollardan hem geçdi diýip S&P Global Platts agentligi habar berýär. Gazyň we elektrik togunyň bahalary hem Germaniýada, Beýik Britaniýada, Ispaniýada, Italiýada soňky 20 ýylyň içinde rekord görkezijilerine baryp ýetdi.