Amerikaly alymlar ýarany bir minutda bitirip bilýän gel döretdiler

Amerikaly alymlar ýarany bir minutda bitirip bilýän gel döretdiler

Massaçusets Tehnologiýa Institutynyň amerikaly barlagçylary dürli ýaraly näsaglara kömek edip biljek ýelim döretdiler. Ol käbir haýwanlaryň (gabygyň) daşlara ýapyşmakda ulanýan ýelmeşýän maddasyna çalym edýär diýip, ferra.ru ýazýar.

Alymlar ýelimiň ýörite (şol sanda leňňeç şekillileriň gabygyndan alnan) birleşmeleri lukmançylyk silikon ýagy bilen garyşdyrmak arkaly alnandygyny, onuň netijesinde emele gelen pasta maddasynyň ýarany çalt bitirmäge ukyply bolup çykandygyny belleýärler.

Synagyň netijeleri çalnandan eýýäm 15-30 sekuntdan soň bu geliň gataşýandygyny we ganyň akmagyny bes edýändigini görkezýär. Ýeri gelende bellesek, gel kesigiň göni üstüne çalynýar.

Hünärmenleriň nygtaýşy ýaly, täze tapylan geliň esasy artykmaçlyklarynyň biri - ony islendik görnüşdäki ýara çalyp bolýanlygyndadyr. Muny hatda iki taraply lenta hem başarmaýar diýip, çeşme belleýär.