Adidas Reebok-y 2,1 mlrd ýewro satmak barada şertnama baglaşdy

Adidas Reebok-y 2,1 mlrd ýewro satmak barada şertnama baglaşdy

Germaniýanyň sport aýakgaplaryny we egin-eşiklerini öndüriji konserni Adidas golçur kärhanasy bolan Reebok-y brendleri dolandyrmak boýunça Authentic Brands Group amerikan kompaniýasyna 2,1 mlrd ýewro çenli baha satmak barada şertnama baglaşandygyny habar berdi. Bu barada Adidas-yň beýannamasynda aýdylýar diýip, TASS belleýär.

“Adidas Reebok-y Authentic Brands Group-a jemi 2,1 mlrd ýewro çenli baha satmak barada gutarnykly şertnama baglaşandygyny mälim etdi. Şol bir wagtyň özünde pul serişdeleriniň köp bölegi şertnama ýapylandan soň nagt görnüşinde töleniler, galan böleginiň öwezi möhleti yza süýşürilen şertli töleg bilen doldurylar” – diýlip, habarda aýdylýar. Şertnamanyň 2022-nji ýylyň birinji çärýeginde jemlenmegine garaşylýar. Adidas şertnama ýapylandan soň geljek pul serişdeleriniň esasy bölegini paýdarlary bilen paýlaşmagy meýilleşdirýär. 

“Reebok Adidas-yň möhüm bölegidir we biz brendiň hem-de onuň arkasynda duran toparyň kompaniýamyza goşan goşantlary üçin minnetdardyrys. Biz eýesi üýtgedilenden soň, Reebok brendi uzak möhletleýin üstünlik üçin gowy mümkinçiliklere eýe bolar diýip hasaplaýarys” – diýip, Adidas-yň baş direktory Kasper Rorşted belleýär.

Adidas Reebok-y 2006-njy ýylda satyn aldy. 2016-njy ýylda Reebok pozisiýasyny dikeltmek meýilnamasyna başlady we şonuň netijesinde özüniň ösüş mümkinçiliklerini we girdejililigini ep-esli gowulandyryp bildi.