Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň IIM-niň ýolbaşçylary «Awazada» gepleşikleri geçirdiler

Türkmenistanyň we Gyrgyzystanyň IIM-niň ýolbaşçylary «Awazada» gepleşikleri geçirdiler

«Awaza» Milli syýahatçylyk zolagynda ýakynda geçirilen çäreleriň dowamynda Gyrgyz Respublikasynyň içeri işler ministri, milisiýanyň general-maýory Ulan Niýazbekowyň Türkmenistanyň içeri işler ministri, polisiýanyň polkownigi Öwezdurdy Hojaniýazow bilen duşuşygy geçirildi diýip, Gyrgyz Respublikasynyň IIM-niň metbugat gullugy ýazýar.

Iki ýurduň IIM-niň ýolbaşçylary sebit hyzmatdaşlygynyň ileri tutulýan ugurlary boýunça pikir alyşdylar.

Duşuşygyň barşynda bellenilişi ýaly, tehnologik ösüş bilen baglylykda, guramaçylykly jenaýatçylyk, ekstremizm we neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna garşy göreşmekde halkara gatnaşyklarynyň orny barha artýar.
Gyrgyz tarapy neşe serişdeleriniň bikanun dolanyşygyna garşy göreşmekde Türkmenistanyň üstünlikli tagallalaryny nygtap, bu babatda Gyrgyzystanyň IIM-niň türkmen kärdeşlerini möhüm hyzmatdaş hökmünde görýändiklerini bellediler.